Information om dataskydd

RHEINZINK-dataskyddsförklaring

Tack för ditt intresse för RHEINZINK:s onlinepresentation. På vår webbplats vill vi ge dig viktig information om våra produkter för användning på tak och fasader och även ge fackmässiga råd.

Vi tar skyddet av dina personliga uppgifter på stort allvar och vi vill att du känner dig väl till mods när du besöker oss på internet. Skyddet av ditt privatliv har mycket stor betydelse för RHEINZINK GmbH & Co. KG, Bahnhofstr. 90, 45711 Datteln. Därför är det en självklarhet för oss att följa lagens bestämmelser kring dataskydd. Våra medarbetare är ålagda sekretess och får regelbunden utbildning om dataskydd och datasäkerhet. Nedan ger vi kortfattad redovisning av hur vi skyddar dina uppgifter och vad det betyder för dig när du utnyttjar våra onlineerbjudanden. Givetvis beaktar vi lagens bestämmelser i den tyska dataskyddslagen (BDSG) och i telemedielagen (TMG) samt övriga dataskyddsrättsliga bestämmelser.

Du kan lita på vår hantering av dina personuppgifter! De kodas och överförs via digitala säkerhetssystem. Tekniska åtgärder skyddar våra webbplatser mot skadeverkningar, angrepp och otillåten åtkomst.

Åtkomstuppgifter

Vid besök på våra internetsidor får RHEINZINK GmbH & Co. KG åtkomstuppgifter som sparas for kontroll och backup och inte tillåter oss som operator för en webplats att identifiera fysiska personer med avseende på:

 • det land du kommer från
 • den webbplats du besöker oss från
 • det sökbegrepp du använde för att komma till vår webbplats via en sökmotor
 • de webbsidor du besöker hos oss
 • det verktyg (webbläsare, operativsystem) som du har använt
 • filer som du har laddat ned från vår webbplats (t.ex. pdf- eller Word-dokument)
 • tidslängden samt
 • datum och klockslag för besöket
 • din IP adress


Den tidigare nämnda data informationen analyseras av RHEINZINK GmbH & Co KG och ger oss möjlighet att optimera både våra erbjudanden och vår hemsida.

Personuppgifter

Personuppgifter är information som explicit används för att fastställa din identitet. Enligt § 3, paragraf 1 Federal Data Protection Act (BDSG), personlig information inkluderar tex. ditt namn, din post eller e-mail address. Personuppgifter är information som uttryckligen används för att fastställa din identitet. Därunder faller enligt § 3 stycke 1 BDSG (tysk lag) information som t.ex. ditt namn, din post- eller e-postadress, eller din IP-adress. Vi sparar personuppgifter tillsammans med inloggningsuppgifterna endast om du uppger dem frivilligt, t.ex. inom ramen för en registrering, en enkät, en prisförfrågan, en kontaktbegäran, en anmälan till ett nyhetsbrev eller i syfte att genomföra en onlinebeställning. Personuppgifter används dessutom endast i erforderlig omfattning och endast i av dig godkända resp. rättsligen tillåtna syften. För att garantera en säker överföring av dina uppgifter använder RHEINZINK GmbH & Co. KG kodförfaranden i säkrade områden. Detta betyder att kommunikationen mellan din webbläsare och t.ex. vårt beställningssystem inte kan läsas av andra internetanvändare. Användningen av vårt beställningssystem gäller för övrigt som godkännande av att RHEINZINK GmbH& Co. KG samt dess samarbetspartners sparar och använder dina uppgifter.

När du via din e-postadress har anmält dig till vårt nyhetsbrev kommer vi att utöver genomförandet av våra tjänster även att använda denna e-postadress i egna reklamsyften tills du avanmäler dig från nyhetsbrevet.

Vidarebefordran av personuppgifter till tredje part

RHEINZINK GmbH & Co. KG utför sina tjänster på bestämda områden tillsammans med utvalda partners. Dessa partner lyder under samma stränga bestämmelser rörande dataskydd. En vidarebefordran av personuppgifter sker uteslutande

 • vid bearbetning av uppdragsuppgifter som t.ex. onlinebeställningar
 • i enskilda fall som du har godkänt i förväg

Ytterligare information, som t.ex. frivilligt lämnade uppgifter om intresseområden, vidarebefordras inte av RHEINZINK GmbH & Co. KG till tredje part. Personuppgifter förmedlas till statliga inrättningar och myndigheter endast inom ramen för gällande lag eller för juridiska förpliktelser.

Länkar

På vår webbplats finns även s.k. hyperlänkar till andra leverantörers webbplatser, främst sådana som tillhör våra samarbetspartners. I dessa fall leds du vidare direkt från vår webbplats till den andra leverantörens webbplats. Du ser detta bl.a. på att URL:en växlar. Om du leds vidare via en s.k. hyperlänk till en webbplats som tillhör en samarbets- eller marknadsföringspartner, så gäller endast det företagets dataskyddsregler vid användningen av dina uppgifter. Vi kan inte åta oss ansvaret för att dina uppgifter hanteras under sekretess, eftersom vi inte har något inflytande över att dessa företag följer dataskyddsbestämmelserna.

Upplysnings- och återkallelserätt

När du skriftligen ber RHEINZINK GmbH & Co. KG eller företagets representant att korrigera dina personuppgifter, sluta att använda dem eller att radera dem, genomför vi givetvis din begäran utan dröjsmål. Om du är registrerad som användare ger vi dig även möjlighet att själv se uppgifterna och vid behov radera eller ändra dem. Du kan använda vissa tjänster på vår webbplats enbart om du har godkänt att vi bearbetar och vidarebefordrar dina uppgifter. Detta gäller främst beställningar av broschyrer eller information.

Utan att du behöver ange några skäl kan du när som helst kostnadsfritt få information om de uppgifter om dig som finns lagrade hos oss. Du kan när som helst låta spärra, korrigera eller radera de uppgifter om dig som finns oss, och som strider mot den anonymiserade eller pseudonymiserade uppgiftsinsamling och -lagring som sker i syfte att optimera vår webbplats. Du kan även när som helst och utan att behöva ange något skäl dra tillbaka ditt medgivande till att vi vidarebefordrar, samlar in och använder personuppgifter gällande dig. Vänd dig i så fall skriftligen till följande kontaktadress:

RHEINZINK GmbH & Co. KG

ASB Informationstechnik GmbH
Beauftragter für den Datenschutz
Buschstr. 76

D-47166 Duisburg

Användning av cookies via Google-Analytics

Vår webbplats använder Google-Analytics, en webbanalystjänst som tillhör Google Inc. Google-Analytics som använder s.k. ”cookies”. De används till att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivare och säkrare, eller för att göra det möjligt att använda vissa funktioner. Exempelvis inhämtas information om operativsystem, webbläsare, din IP-adress, den webbplats du senast besökte (referrer-URL) samt datum och klockslag då du besökte vår webbplats. Den information som via denna textfil skapas om användningen av vår webbplats överförs av Google till en server i USA där den sparas. Google kommer att använda denna information för att analysera din användning av vår webbplats, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteten till webbplatsens ägare, samt utföra de tjänster som hänger samman med användandet av webbplatsen och med internetanvändningen. Google vidarebefordrar denna information även till berörd tredje part i den utsträckning detta föreskrivs i lag eller enligt den omfattning i vilken tredje part bearbetar dessa uppgifter på uppdrag av Google. Denna användning sker anonymt eller under pseudonym. Närmare information om detta får du direkt via Google http://www.google.com/intl/en/policies/privacy. Du kan ställa in din webbläsare så att du får information om användningen av cookies, från fall till fall kan välja att acceptera dem eller helt sätta stopp för användningen av dem. Mer information om detta finns i webbläsarens användningsanvisningar. Om du inte accepterar cookies kan vissa funktioner på vår webbplats begränsas. Cookies orsakar inga skador på din dator och innehåller inga virus.

Cookies, vad är det?

Cookies är mycket små textfiler som placeras i din dator när du rör dig på RHEINZINK:s internetportaler. De används uteslutande till att skilja din dator från andras datorer när dessa samtidigt besöker vår webbplats. Cookies måste användas för att vi ska kunna erbjuda en personlig service på våra internetportaler. Våra cookies innehåller ingen personspecifik information. Cookies som skapas av våra servrar kan dessutom endast läsas av oss, inte via någon främmande webbplats. De flesta webbläsare är inställda för att automatiskt acceptera cookies. Du kan avaktivera denna funktion i din webbläsare om du inte vill utnyttja de fördelar som cookies innebär. Notera även din webbläsares individuella inställningsmöjligheter. Du kan naturligtvis besöka vår webbplats även utan cookies. Det kan dock medföra att funktionerna i vårt erbjudande begränsas.

Är cookies farliga?

Cookies utgör ingen fara för din dator. Vissa företag som använder denna teknik samlar in dina uppgifter i marknadsundersöknings- och reklamsyften. Våra cookies används dock endast i det syfte som beskrivs ovan. Du kan ställa in din webbläsare så att den tar emot våra cookies, eller så att du använder våra internetportaler utan cookiefunktionen. I detta fall kan dock inte de uppgifter du redan har lämnat användas igen, vilket gör att du måste ange dessa uppgifter på nytt.

Cookie-varningsmeddelanden

Din webbläsare kan vara inställd så att den visar ett varningsmeddelande varje gång den tar emot en cookie. Detta meddelande är väldigt störande, eftersom identifieringscookien måste skickas på nytt varje gång du öppnar en enskild sida på RHEINZINK-portalen. Du bör därför stänga av detta varningsmeddelande i webbläsaren.

Andra aktiva innehåll (t.ex. Javascript, ActiveX)

Javascript, ActiveX eller andra styrelement och skriptspråk på webbplatser som innehåller verksamma element, kan du av säkerhetsskäl när som helst avaktivera via din webbläsare. Du kan även navigera på våra webbplatser utan Javascript.

Datasäkerhet

RHEINZINK vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter som vi förvaltar mot slumpartade eller uppsåtliga manipulationer, förlust, förstörelser eller mot tillgrepp från obehöriga personer. Våra säkerhetsåtgärder förbättras fortlöpande i enlighet med den tekniska utvecklingen.Dina personuppgifter sparas på RHEINZINK-servrar i Tyskland.

Ansvarsfriskrivning för skador

För skador som kan hänföras till användning av vår Internetportal eller vår onlinebutik, oavsett hur skadorna uppkommit, ansvarar vi enbart i det fall våra lagstadgade företrädare, anställda i ledande befattning eller övriga representanter handlat uppsåtligt eller gjort sig skyldiga till grov oaktsamhet. Detta gäller även i fall då skyldigheter enligt ett för- eller sidoavtal inte uppfylls, vid en otillåten handling samt vid skador som beror på fel eller följderna av ett fel. Vi ansvarar enbart i det fall de uppstådda skadorna varit förutsebara. Vårt ansvar är begränsat till 3 000,00 euro per skadefall. Ovanstående bestämmelser gäller inte i det fall skadorna beror på att någon av våra lagstadgade företrädare, anställd i ledande befattning eller någon av våra övriga representanter medvetet eller genom grov oaktsamhet har åsidosatt någon skyldighet som är väsentlig för att uppnå syftet med avtalet. Inte heller påverkas anspråk i fall av bedrägligt undanhållande av en garanti (avseende egenskaper) i enlighet med paragraf 444 i den tyska civillagen (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB), vid skador på liv och hälsa, kroppsskador, samt vid anspråk som görs gällande enligt produktansvarslagen.

Införande och tillämpning av dessa dataskyddsförklaringar

RHEINZINK GmbH & Co. KG åtar sig att enligt beskrivningen tillämpa de ovan nämnda punkterna rörande dataskydd. Om du har frågor rörande bearbetningen av dina personuppgifter kan du vända dig till våra dataskyddsansvariga, som även står till förfogande för upplysningar, förslag eller klagomål:

RHEINZINK GmbH & Co. KG
ASB Informationstechnik GmbH
Buschstr. 76
47166 Duisburg

Om du har frågor om dataskydd kan du även personligen kontakta vår dataskyddsansvariga via e-post: u.breuer(at)asbinfo.de Under denna adress står vi alltid gärna till förfogande även för omfattande frågor rörande vår hänvisning till dataskydd och rörande bearbetning av dina personuppgifter.

Förbehåll

Observera att våra dataskyddsbestämmelser kan ändras till följd av ändringar i de tjänster vi erbjuder eller på grund av ändringar i de tyska dataskyddslagarna. Vi kommer att informera dig via e-postmeddelande till den e-postadress du har angett vid förändringar i vår dataskyddsförklaring och be dig om ett förnyat godkännande av de nya reglerna.

Allmän procedurkatalog

Paragraf 4g avsnitt 2 sats 2 i den tyska dataskyddslagen (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) föreskriver att den ansvarige för ett företags dataskydd på begäran från utomstående på lämpligt sätt ska ställa följande uppgifter enligt § 4 e sats 1 nr 1 till 8 BDSG till förfogande: 

1. Namn eller firmanamn på ansvarigt säte (§ 4 e sats 1 nr 1 BDSG):

RHEINZINK GmbH & Co. KG 

2. Innehavare, styrelse, företagsledare eller annan enligt lag eller företagsföreskrift ansvarig chef och personer med ansvar för uppgiftshanteringen (§ 4 e sats 1 nr 2 BDSG):

Företagsledning: Dirk Böttcher
Dr. Michael Knepper
Michael Krächter 

Samordnare uppgiftsbearbetning: Kay Jahnke

Ansvarig för dataskydd:
ASB Informationstechnik GmbH
Uwe Breuer
Buschstr. 76
47166 Duisburg 

3. Adress till ansvarigt säte (§ 4 e sats 1 nr 3 BDSG):
Bahnhofstr. 90
45711 Datteln

4. Syfte med uppgiftsinsamling, -bearbetning eller -användning (§ 4 e sats 1 nr 4 BDSG):

Insamling, bearbetning och/eller användning av personrelaterade uppgifter genom oss sker, alltid inom ramen för nedan angivna företagssyften, i servicesyfte och för optimalt uppdragsgenomförande gentemot våra kunder samt i avräkningssyfte gentemot våra egna medarbetare.

Företagets syften är:

a) Tillverkning och försäljning av band, formatplåtar, takavvattningsanläggningar och tillbehör av metall eller plast samt därmed jämförbara produkter.
b) Forsknings- och utvecklingsarbeten, främst syftande till förbättring av material, processer och anläggningar till produkterna enligt a).

5. Beskrivning av de berörda persongrupperna och berörda uppgifter eller uppgiftskategorier (§ 4 e sats 1 nr 5 BDSG):

I huvudsak insamlas, bearbetas och/eller används personrelaterade uppgifter rörande följande persongrupper:

· Kunduppgifter (adressuppgifter, bankkontakter, vid behov likviditets- och kreditvärdighetsuppgifter)
· Leverantörsuppgifter (adressuppgifter, bankkontakter, ev. kvalitetsuppgifter)
· Uppgifter om medarbetarna som krävs för personaladministration, -utveckling och -redovisning, samt vid behov även uppgifter om tidigare medarbetare
· Uppgifter om intresserade (adressuppgifter, produktintresse)
· Affärspartners (adressuppgifter, produktintresse).

6. Mottagare eller kategorier av mottagare som kan ta del av uppgifter (§ 4e sats 1 nr 6 BDSG):
· Offentliga myndigheter som får tillgång till uppgifterna i enlighet med gällande lag (t.ex. socialförsäkrings- och finansmyndigheter)
· Interna avdelningar som är delaktiga i utförandet av aktuella affärsprocesser (t.ex. personal-, ekonomi-, inköps-, marknadsförings-, försäljnings-, telekommunikations- och IT-avdelningar)
· Externa uppdragstagare (tjänsteföretag) enligt § 11 BDSG
· Övriga externa inrättningar som t.ex. kreditinstitut (löneutbetalningar)

7. Fastställda tidsfrister för radering av uppgifter (§ 4 e sats 1 nr 7 BDSG):

Uppgifterna raderas när de inte längre behövs för de syften som anges under punkt 4, dock inte innan eventuell lagstadgad tidsgräns för bevarande eller spärr har passerats.

8. Planerad uppgiftsöverföring till tredje land (§ 4 e sats 1 nr 8 BDSG):

En överföring av uppgifter till tredje land är inte planerad och sker inte utan föregående information till samt motsvarande godkännande från berörda parter.

Datteln, November 2011

RHEINZINK worldwide