Miljö

Zink ist ein ökologisches Material mit einer hohen Recycling-Quote.

Hållbar miljö

  • Naturligt ämne
  • Hållbar resurs
  • Naturlig, underhållsfri yta
  • Lång livstid
  • 100 % återvinningsbar
  • Garanterad kretsloppsanpassning
  • Låg förbrukning av primärenergi

Naturligt ämne

Zink är ett av de tio vanligast förekommande ämnena i jordskorpan. Det är det näst viktigaste spårämnet efter järn och spelar en viktig roll i många fysiologiska och biokemiska funktioner. Zink aktiverar hormoner, stabiliserar cellmembran, påverkar tillväxten och är viktig för nerver, ögon, hud, sårläkning och för immunsystemet.

Hållbara resurser

Zinkmalm finns i stor omfattning geologiskt och geografiskt över hela världen och utvinns i första hand i dagbrott. För närvarande utvinns malmen främst i Australien, Kanada och Peru. Men även Kina, Japan, Mexiko, Nordkorea, USA, Zaire och en del europeiska länder har en betydande produktion. Med hänsyn till den aktuella utvinningstekniken uppskattas jordens zinkreserver till ca 3 400 miljoner ton. Med dagens produktionstakt innebär det ett zinkförråd som räcker för de kommande 700 åren. Ingen hänsyn har tagits till andelen återvunnet material. Zink räknas inte till de försörjningskritiska råvarorna.

Naturliga, underhållsfria ytor

Produkterna i RHEINZINK-PATINA LINE har en naturlig yta, utan ytbehandling eller fosfatering och kräver ingen regelbunden rengöring. Med tiden bildas ett blågrått resp. skiffergrått skyddande skikt – patina. Denna patinas självläkande egenskaper är av stor betydelse. De kan till och med få en del repor att försvinna helt med tiden.

Lång livslängd

Den berömda arkitekten Carl Friedrich Schinkel var en av många som redan på 1800-talet använde zink i gjuten form. Byggnaderna som Schinkel (1781–1841) byggde finns kvar och underhålls fortfarande om de inte har förstörts i krig. Det är ett fakta som visar på hur bra zink fungerar som långvarigt skydd mot väder och vind.

De är patinan som skyddar mot korrosion ger materialet dess långa livslängd. Detta vattenbeständiga skikt slits hela tiden ned genom miljöpåverkan och erosion (naturligt och annat slitage) samtidigt som materialet återbildar det.

Livslängden för RHEINZINK:s takbeklädnader beräknas till mellan 100 och 120 år och baseras på den genomsnittliga avrinningen i ett centraleuropeiskt klimat där miljöpåverkan har minskat mycket under de senaste årtiondena. Förutsättningen för detta är naturligtvis en korrekt planerad och genomförd takkonstruktion samt att det inte har förekommit något bristfälligt hantverksarbete.

Den långa livslängden för RHEINZINK har bekräftats av följande organisationer och certifieringsorgan:

  • BMUB (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit): Titanzink som takbeklädnad ≥ 50 år (källa: Tabell Livslängd för komponenter för livscykelanalys BNB)
  • Det brittiska certifieringsorganet BRE (Building Research Establishment Ltd.) räknar inom ramen för RHEINZINK:s livscykelanalys med en livslängd på mer än 80 år för tak och fasader
  • Institutet TNO (Built Environment and Geosciences), Breda, Nederländerna: Livslängd på mer än 75 år för takrännor och stuprör

Återvinning

Återvinningsbarhet är en viktig faktor för ett hållbart byggande. Återmontering är en del av en byggnads livscykel och det läggs särskilt stor vikt vid det. Målet är framför allt att skydda naturresurser och undvika att en stor mängd avfall bildas. Att delarna kan återmonteras i hög utsträckning gör att de ingår i det naturliga kretsloppet för energi och ämnen. Därför är återanvändningsbara och återvinningsbara byggmaterial att föredra.

RHEINZINK-produkterna har på så sätt ett evigt liv. Vid ombyggnad eller efter användning på en byggnad kan de utan problem återanvändas separat. Produkterna i PATINA LINE är 100 % återvinningsbara utan ytterligare produktionsmoment som krävs vid lackering och kombimaterial. Allt spill från produktionen smälts ned och återanvänds till 100 % i nya produkter. I Tyskland är återvinningsgraden för zinkplåt över 95 % – det innebär att nästan all zinkplåt tas till vara. Tack vare den höga återvinningsgraden består materialet till nästan en tredjedel av sekundärmaterial – att siffran inte är högre beror på att zinkprodukter håller väldigt länge. 

Energiförbrukningen vid återvinning av RHEINZINK är endast ca 5 % av primärenerginivån. Det innebär en energibesparing på 95 % jämfört med nytillverkning. Mot bakgrund av att ren zink idag har ett skrotvärde på upp till 60 % av råvarupriset , är det dessutom väldigt hållbart ur en ekonomisk synvinkel att satsa på detta naturmaterial.

Låg primärenergiförbrukning

Tack vare att metallen har en förhållandevis låg smälttemperatur på ca 520° C vid produktionen och en hög återvinningsandel har RHEINZINK-produkterna en jämförelsevis låg primärenergiförbrukning. Vid en jämförelse med andra metaller och takbeklädnadsmaterial som betongtakpannor eller tegelpannor är den betydligt lägre.

Det finns mer information i vår miljövarudeklaration.

Produktbeskrivning och certifikat

De ekologiska egenskaperna hos RHEINZINK bedöms och certifieras av oberoende institut.

Fortsätt

Regnvattensystem

Läs mer om infiltration och användning av regnvatten för tak som är täckta med RHEINZINK.

Fortsätt

RHEINZINK worldwide